Ga naar hoofdinhoud

Stichting BEKKENBODEM 4ALL (B4A)

 

                        Activiteitenplan 2017

                        (vastgesteld op 12-12-2016)

 1-  Inleiding

De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) bestaat sinds 2001 en is dé patiëntenorganisatie die spreekt namens- en de belangen behartigt van één miljoen mensen met bekkenbodem gerelateerde klachten. SBP is erkend als een landelijk werkende Patiënten en Gehandicapten Organisatie (PGO) en beschikt over de ANBI-status.

SBP zal zich per 1 januari 2017 omvormen en uitbreiden tot Stichting Bekkenbodem 4 All (B4A)  met als doelstelling:

 Patiënten met bekkenbodemklachten en vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie bieden om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, vanuit zowel ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van onderzoek naar behandelmogelijkheden.

 In het Beleidsplan 2017-2020 is bovengenoemde doelstelling uitgewerkt in de volgende doelstellingen:

  • Het tot stand brengen, bevorderen en versterken van contacten tussen patiënten/lotgenoten en/of hun naasten (ervarings/lotgenotencontact)
  • Het bevorderen van kennis over bekkenbodemklachten, de diagnostiek, de geneesmiddelen en de behandeling (informatievoorziening)
  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten (belangenbehartiging)
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijk onderzoek)

Nevendoelstelling van de stichting is:

  • Het streven naar structurele samenwerking met andere (patiënten)organisaties en contactgroepen, zo mogelijk in de vorm van een federatief verband om optimale effectiviteit en efficiency te bereiken.
  1. Activiteiten in 2017

 Op basis van bovengenoemde doelstellingen zijn voor 2017 de volgende concrete activiteiten voorgenomen.

 2.A Lotgenotencontact

 Activiteit                                            Doel                                       Verwacht resultaat

Telefonische hulplijn/Email contact

 

Patiënten informeren, adviseren en ondersteunen Lotgenoot realiseert zich niet alleen te staan met zijn/haar probleem
Continu onderhouden van Social Media

 

Plaatsen van bekkenbodem problematiek gerelateerd ‘nieuws’ of algemene mededelingen van de stichting

 

Voor de (potentiële) lotgenoot een vroege kennismaking met bekkenbodemproblemen
Medische Adviesraad (MAR) Medisch inhoudelijk advies en ondersteuning bij alle activiteiten van de stichting Het verder helpen van vraagsteller/lotgenoot wanneer gevraagde expertise niet aanwezig is binnen de stichting
Voorbereiden 2e Nationale Bekkenbodem Dag 2018. Inhoudelijk programma vanuit een werkgroep met de MAR Eendaagse conferentie op 20 januari 2018 Een lotgenoten dag voor donateurs/leden en professionals van de samenwerkende organisaties met’ focus op de patiënt’ uitwisseling/discussie in een open en gedachten stimulerende omgeving
     

2.B Informatievoorziening

 Activiteit                                            Doel                                       Verwacht resultaat

Nieuwe geïntegreerde Website bouwen en de 2 bestaande websites hierin integreren en onderhouden Website is 24 uur per dag toegankelijk met actuele en gefilterde relevante informatie Bezoekers worden geïnformeerd over veranderingen/ vernieuwingen binnen de bekkenbodemproblematiek
Uitgave Informatie magazine ‘de B-wijzer’

2x per jaar

Een professioneel (wachtkamer) tijdschrift met relevante informatie bestemd voor cliënt alsook beroepsbeoefenaar, vanuit patiënten perspectief Lezers ervaren zowel inspiratie als stimulans om eventueel eigen bekkenbodemproblemen beter te begrijpen en hen te helpen naar het zoeken van oplossingen om de eigen situatie te verbeteren
Uitgave en/of herdruk van diverse publicaties i.s.m. werkgroep MAR voor inhoudelijke juistheid Publicaties helpen patiënten bij het zoeken naar voor hen juiste hulpmiddelen Uitgave van de ’Hulpmiddelengids’ en de brochure ‘Wat is en doet een Bekkenbodem’ brochure
Jaarlijkse Relatiebijeenkomst Met relaties de ontwikkelingen in het zorgveld en de stichting bespreken en van gedachten wisselen over lopende projecten en samenwerkingsvormen Uitbouwen en verstevigen van samenwerkingsrelaties met sponsoren en ketenpartners o.b.v. boeien en binden. Opgedane kennis delen en daardoor krachtig naar buiten treden bij verdere voorlichting via B-wijzer, website en Social Media
     

2.C Belangenbehartiging

 Activiteit                                            Doel                                       Verwacht resultaat

Lid zijn van: Ieder(in), Patiënten Federatie Nederland,

IUGA, WBB

Vanuit de lidmaatschappen de verkregen informatie delen met onze achterban Meer bewustwording bij patiënten, professionals, VWS, politiek, zorgverzekeraars. Verkregen informatie en standpunten publiceren in B-wijzer, website en Social Media.
Het verstrekken van voorlichting/voordrachten op beurzen en symposia en deelnemen aan discussiepanels Het geven van bekendheid van de doelstelling van de stichting en verspreiden van materialen Meer bewustwording bij patiënten, professionals, VWS, de politiek, zorgverzekeraars. Verkregen informatie en standpunten publiceren in B-wijzer, website en Social Media.
Het ontwikkelen/ becommentariëren van richtlijnen/protocollen/ standaarden Komen tot verbetering van de kwaliteitsstandaard Verbetering (toegang en betaalbaarheid) van de zorg voor alle betrokkenen
Samenwerking met Patiënten Federatie Nederland Optimaliseren van voorlichtingmateriaal voor zowel artsen als patiënten Krachtenbundeling vanuit patiëntenperspectief
Gesprekspartner zijn voor stakeholders die ‘de patiënt willen horen’ ‘Serieus nemen van patiënten’ en hun stem laten doorklinken Patiënten perspectief wordt meegenomen in de besluitvorming

 

 

2.D Wetenschappelijk onderzoek

 Activiteit                                            Doel                                       Verwacht resultaat

Beoordelen van onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntenperspectief Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek Ruime aandacht voor de patiënt
Positief beoordeelde onderzoeksvoorstellen voorzien van aanbevelingsbrief Positief beoordeelde onderzoeksvoorstellen komen in aanmerking voor externe financiering Onderzoeken leveren een bijdrage aan de verbetering van de relatie arts- patiënt

2.E Financiën

 Activiteit                                            Doel                                       Verwacht resultaat

Subsidieaanvraag VWS Structurele activiteiten ontwikkelen en continueren op het gebied van informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging Betrouwbare en serieuze gesprekspartner in de driehoek patiënt-zorgverlener- zorgverzekeraar
Genereren van 3e geldstromen d.m.v. adverteerders samenwerkings/keten- partners Minimale extra inkomsten op het niveau van 2016 voor het dekken van de exploitatie en een verdere professionalisering van de nieuwe organisatie Bekkenbodem4All Met de extra financiële middelen en de gegenereerde extra media-aandacht legt de nieuwe organisatie Bekkenbodem4All een stevig fundament op weg naar 1 platform voor alle bekkenbodem gerelateerde klachten

2.F Vrijwilligers beleid

 Activiteit                                            Doel                                       Verwacht resultaat

Werven vrijwilligers via social media etc. Uitbreiden vrijwilligers bestand voor betere bereikbaarheid/beschikbaarheid Minder druk op bestaande vrijwilligers waardoor meer plezier/voldoening en minder afbreukrisico en verloop
Deskundigheidsbevordering van nieuwe vrijwilligers met gebruikmaking van cursusaanbod PGO Training door vrijwilligers coördinatoren: wat houdt ervaringsdeskundigheid in? Hoe communiceer je met ervaringsgenoten Vrijwilligers trainen in juiste benadering bij hulpvragen, inzicht hebben in bereikbaarheid MAR leden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top