Ga naar hoofdinhoud

Zorgen over PG-beleidskader

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Volgende week spreekt u over Governance in de zorgsector en Patiënten- en cliëntenrechten. Eerder ontving u van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND een brief over de positie en financiering van patiënten-, cliënten-, naasten- en gehandicaptenorganisaties (de PG-beweging).
Die financiering blijkt in het regeerakkoord niet opgenomen. Al op korte termijn dreigt een gebrek aan financiering voor de veelheid aan taken die de PG-beweging de komende jaren wacht.

Inzet op betere positie en financiering PG-beweging is nodig
Het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ bevat veel plannen waarbij de inbreng van patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers onmisbaar is. Of het nu om de juiste zorg op de juiste plek gaat, om preventie, samenwerking met het sociaal domein of om digitalisering van zorgprocessen. Tot onze verbazing is er in de financiële paragraaf van het
coalitieakkoord echter geen extra structurele financiering voor de PG-beweging opgenomen.

De huidige beschikbare financiering voor de PG-beweging is te krap. Dat benoemde voormalig minister van Ark ook in haar aanbiedingsbrief1 bij het rapport van Xpertisezorg over versterking van regionale patiëntvertegenwoordiging. Daarin schrijft ze dat voor meer impact en bereik van patiënten -en gehandicaptenorganisaties structureel extra middelen nodig zijn

Herijking subsidiekader PG-beleidskader
Het ministerie van VWS werkt momenteel aan een nieuw PG-beleids- en subsidiekader vanaf 2023. In onze gesprekken met het ministerie van VWS hebben we benadrukt dat dit PG-beleidskader recht moet doen aan de toegenomen hoeveelheid taken van de PG-beweging. En tevens ruimte zal moeten bieden aan nieuwe patiënten -en cliënteninitiatieven, federatieve samenwerkingsverbanden en een regionale infrastructuur. Dat kader kan alleen worden uitgevoerd met voldoende structurele financiële middelen. Voor de PG-beweging is jaarlijks 60 miljoen euro nodig, zoals ook al eerder door ons is aangegeven. Nu is er slechts een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar, zonder indexering.

Inbreng patiënten -en cliëntenperspectief onmisbaar
De PG-beweging vertegenwoordigt miljoenen mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Zij is onmisbaar voor de inbreng van het patiënten – en cliëntenperspectief bij politiek en bestuur, in wetenschappelijk onderzoek en in verandertrajecten en kwaliteitstrajecten in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Zij draagt bij aan meer
doelmatig en duurzaam beleid en het tegenhouden of bijsturen van als onrechtvaardige ervaren of inefficiënte maatregelen.

Het belang van de PG-beweging wordt onderkend1, het beroep op ons wordt steeds groter en het aankomende
PG-beleidskader voorziet in uitbreiding van activiteiten en de bekostiging van nieuwe patiënten- en cliënteninitiatieven.
Maar de benodigde financiële middelen zijn nog niet begroot. Die situatie baart PG-organisaties grote zorgen.

Beleidsvoornemens zoals Juiste zorg op de juiste plek, preventie, passende zorg, het VN-verdrag Handicap komen in de knel als de PG-beweging niet vanaf 2023 structureel over voldoende financiële middelen kan beschikken, om haar noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren. Transities en processen, zoals bijvoorbeeld de concentratie van complexe zorg of het toekomstbestendig
maken van de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking, kunnen niet worden ingezet zonder een volwaardige patiënten-inbreng. Dat kan alleen als de minister tijdig voldoende structurele financiële middelen hiervoor beschikbaar stelt

Wilt u de minister vragen om op korte termijn voldoende structurele financiële middelen beschikbaar te stellen voor de benodigde inzet van de PG-beweging, die belangrijk is voor transities zoals het Integraal Zorgakkoord, Juiste zorg op juiste plek, preventie, passende zorg, GGZ, VN-verdrag Handicap?

We hopen dat u de punten uit deze brief naar voren wil brengen in het Commissiedebat over Governance in de zorgsector / IGJ / Patiënten- en cliëntenrechten op 17 maart. We zijn uiteraard graag beschikbaar voor nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
Ieder(in)

Dianda Veldman
Patiëntenfederatie Nederland

Marjan ter Avest
MIND

Back To Top