Sinds zomer 2017 zijn in het Register van het Zorginstituut Nederland (ZiN) kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg moet voldoen voor mensen die last hebben van continentie problemen. De patiënteninformatie over continentie hebben wij verzameld in een duidelijke folder, u kunt deze downloaden onderaan de pagina.

Bekijk hier de Vilans Hulpmiddelenwijzer

Vilans Hulpmiddelenwijzer

Als uitvloeisel van het Kwaliteitskader is goede patiëntinformatie over continentiehulpmiddelen beschikbaar in de Vilans Hulpmiddelenwijzer. Dit onderdeel van de Hulpmiddelenwijzer gaat in op vragen als: Wat is (in)continentie? Hoe bepalen patiënt en gespecialiseerde zorgverlener gezamenlijk welke hulpmiddelenzorg nodig is? Welke continentiehulpmiddelen zijn er? Wat wordt wel en niet vergoed? De Hulpmiddelenwijzer is een website van Vilans, het kenniscentrum voorde langdurige zorg.

Ruim 1 miljoen mensen in ons land lijden aan incontinentie van blaas en/of darmen: ongewild verlies van urine en/of ontlasting, plasproblemen, chronische obstipatie. Zij zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen, bijv. inleggers, katheters, onderleggers, darmspoelen. Gebruik van het juiste hulpmiddel stelt deze patiënten in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken. Bovendien worden medische risico’s zoals urineweginfectie of huidbeschadiging dan geminimaliseerd.

Continentiestoornissen

Onder continentiestoornissen verstaan we incontinentie (ongewild verlies van urine of ontlasting), retentie (wel willen maar niet kunnen plassen) en obstipatie (verstopping in de darmen).

Voorbeelden van continentiestoornissen:

  • Bedplassen: urineverlies ’s nachts.
  • Inspanningsincontinentie (stressincontinentie): urineverlies bij hoesten, niezen, springen en lachen.
  • Aandrangincontinentie (urge incontinentie): de aandrang om te plassen is niet te beheersen.
  • Gemengde incontinentie: combinatie van inspannings- en aandrangincontinentie.
  • Functionele incontinentie: ongewild urineverlies ondanks een normale blaasfunctie. Bijvoorbeeld: niet op tijd het toilet halen of moeite hebben met het opstaan en lopen naar het toilet.
  • Ontlastingsincontinentie: ongewild verlies van ontlasting.
  • Dubbele incontinentie: combinatie van ongewild verlies van urine én ontlasting.
  • Urineretentie: urine blijft achter in de blaas. Doordat de blaas onvoldoende kracht heeft of vanwege vernauwing van de plasbuis.
  • Obstipatie: niet vaak genoeg kunnen ontlasten en/of er moeite mee hebben.

Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen

De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen. Dit is opgesteld door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en leveranciers en geeft o.a. aan dat goede hulpmiddelenzorg inhoudt dat patiënten en voorschrijvers (bijv. continentieverpleegkundige, wijkverpleegkundige, revalidatiearts, huisarts) gezamenlijk bepalen welke hulpmiddelen benodigd zijn. Daarbij staan vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal. Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven. Daarmee wordt de nadruk gelegd op het functioneren van de gebruiker en niet op de aandoening. Goede patiëntinformatie over continentiehulpmiddelen is dan essentieel.

Welke continentiehulpmiddelen zijn er?

Grofweg zijn er 4 categorieën continentiehulpmiddelen te onderscheiden. Klik op een categorie voor meer informatie:

Elke categorie hulpmiddelen bestaat uit groepen hulpmiddelen. Binnen die groepen zijn er verschillende soorten met per soort diverse eigenschappen.

Folder “Continentiehulpmiddelen: wat moet ik weten?”

Een samenvatting van de informatie op de website van Vilans staat in de folder “Continentiehulpmiddelen: wat moet ik weten?”

Help onze organisatie

Door (eenmalig) donateur of vrijwilliger te worden, kan je een verschil maken in het leven van mensen die te maken hebben met deze uitdagende aandoening. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin bekkenbodemproblemen beter begrepen en behandeld worden